Regulamin serwisu internetowego "Bdigital"

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Administrator/Usługodawca - Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710, kapitał zakładowy w wysokości 44.691.550,00 zł, właściciel i administrator serwisu internetowego "Bdigital" dostępnego pod domeną internetową bdigital.pl;

Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy „Bdigital", dostępny pod domeną internetową bdigital.pl, stanowiący grupę powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych umożliwiających rejestrację spersonalizowanych Kont Użytkowników, umożliwiająca użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie;

Formularz rejestracyjny – dostępna w Serwisie strona www, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie podając wymagane oraz ewentualnie fakultatywne dane;

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem (o ile dotyczy) podanym przez Użytkownika lub Markę zbiór zasobów w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik/Marka wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, w tym umieszcza swoje Treści w Serwisie. W ramach Konta gromadzone są ponadto dane Użytkownika/Marki oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;

Nick – unikalna nazwa zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 z późniejszymi zmianami), np. informacje tekstowe, graficzne, audiowizualne, multimedialne, muzyczne, zdjęcia, linki do innych stron internetowych, itp., a także inne materiały, w tym informacje tekstowe, graficzne, audiowizualne, multimedialne, muzyczne, zdjęcia, niebędące utworami w rozumieniu w/w ustawy - zamieszczone w Serwisie (w tym w ramach Profilu) przez Użytkownika/Markę i/lub stworzone lub dostarczane Administratorowi przez Użytkownika/Markę w związku z realizacją Umowy, w tym wchodzące w skład Dzieła;

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem/Marką a Administratorem zawierana z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie;

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego "Bdigital";

Umowa na udział w Kampanii/Umowa – umowa (co do zasady - umowa o dzieło, o ile w danym przypadku nie ustalono inaczej, w szczególności w sytuacji określonej w § 5 pkt. 9 zawierana pomiędzy Usługodawcą a Influencerem za pośrednictwem Serwisu lub w indywidualnych przypadkach w formie pisemnej bądź innej formie szczególnej, której przedmiotem jest wykonanie przez Influencera określonego w Briefie Dzieła, oraz określenie warunków, na jakich Influencer uczestniczył będzie w danej Kampanii Marki, zgodnych z wytycznymi określonymi w Briefie, a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Kampania – zestaw działań reklamowych i marketingowych zleconych Administratorowi przez Markę do realizacji przez Influencera, ogłaszana w Serwisie;

Profil Influencera – część Serwisu, w której publikowane są dane podane przez Influencera za pośrednictwem jego Konta lub pobrane za jego zgodą z profili społecznościowych Influencera;

Profil Marki – część Serwisu, w której publikowane są dane podane przez Markę za pośrednictwem jej Konta;

Użytkownik/Influencer – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat (niepełnoletni Użytkownik), w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa - która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje rejestracji w Serwisie, zakładając Konto. Aby założyć Konto Influencer musi ponadto posiadać konto w serwisie Instagram wskazane w § 4 pkt. 2 b);

Brief – zaproszenie do nawiązania współpracy Influencera z Usługodawcą przy realizacji Kampanii na rzecz Marki poprzez Serwis celem wykonania Dzieła zgodnego z podanymi wytycznymi wraz z podanym Wynagrodzeniem za jego realizację, terminem wykonania Dzieła oraz innymi istotnymi postanowieniami dotyczącymi Umowy;

Dzieło – Treści stworzone przez Influencera zawierające w sobie wytyczne określone w Briefie wykonane na zamówienie Usługodawcy poprzez Serwis;

Marka – przedsiębiorca zlecający przeprowadzenie Kampanii i realizację Dzieła przez Influencera/Influencerów zarejestrowanych w Serwisie, zgodnie z opisanymi wytycznymi zamieszczonymi w Briefie;

Moderator – osoba uprawniona przez Usługodawcę do reprezentowania Usługodawcy we wszelkich sprawach, w tym rejestracji Konta Influencera/Marki, wprowadzania do Serwisu nowych Kampanii, zawieraniu Umów z Influencerem poprzez Serwis;

Usługi – usługi elektroniczne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Serwisu, w tym wysyłaniu Użytkownikom propozycji udziału w Kampaniach;

Wynagrodzenie – wartość należnego wynagrodzenia dla Influencera za prawidłową realizację Umowy, w tym wykonania Dzieła zgodnie z Umową i udzielenie stosownych praw autorskich i upoważnień. Wszelkie wartości Wynagrodzenia są wartościami należnego do wypłaty już po dokonaniu obciążeń z tytułu należności publicznoprawnych;

§ 2
POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego Użytkowników, Marek i Administratora, warunki wykonywania Usług, zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania Umów na udział w Kampanii, procedurę publikacji Treści, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

2. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika wprost co innego, postanowienia dotyczące Użytkownika, w szczególności dotyczące zabronionych działań oraz wymogów dotyczących Treści i udzielanych zgód i upoważnień, mają zastosowanie również do Marki.

3. Każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym zainteresowana założeniem Konta i udziałem w Kampaniach, ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników/Marek korzystających z Serwisu. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi/Marce przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik/Marka.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on dokonać rejestracji swojego Konta w Serwisie, korzystać z Usług ani brać udziału w Kampaniach.

6. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z większością jego zawartości (poza wyraźnie zastrzeżonymi dla zarejestrowanych Użytkowników, w tym możliwością udziału w Kampaniach i zamieszczania własnych Treści) posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

7. Część wyodrębnionych zasobów Serwisu, w tym możliwość udziału w Kampaniach i zamieszczania własnych Treści, są dostępne wyłącznie dla tych Użytkowników Serwisu, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu – stosownie do publikowanych w Serwisie zasad rejestracji, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rejestracyjnego oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie rejestrowania Kont w Serwisie i udziału w Kampaniach. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest również zamieszczanie własnych Treści.

9. Każdy Użytkownik (w tym Marka) jak i niezarejestrowana osoba korzystająca z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie Treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc.

10. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści a także inne rozwiązania techniczne i bazy danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym
korzystaniem z Serwisu lub w sposób wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa.

11. Użytkownicy Serwisu mogą być premiowani przez Administratora za aktywność w ramach Serwisu – zgodnie z systemem bonusów, którego zasady mogą być w takim przypadku publikowane w ramach Serwisu.

12. Administrator może dodatkowo nagradzać Użytkowników według kryterium aktywności, uczestnictwa w Kampaniach, wypowiedzi, zaangażowania w tworzenie zawartości Serwisu oraz za całokształt aktywności i inne czynniki w dowolny sposób w tym również finansowy, jak również może zaprosić niektórych Użytkowników do współpracy.

13. Administrator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

14. Administrator dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

15. Użytkownik/Marka przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.

16. Administrator może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności Markami, konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.

17. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania.

18. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, a które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML5) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język oprogramowania JavaScript;

c) posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);

d) włączona obsługa Cookies, JavaScript.

§ 4
REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem Serwisu. W przypadku Marki – założenie Konta jest możliwe poprzez formularz kontaktowy lub kontakt mailowy z Administratorem.
2. Zarejestrować Konto może wyłącznie Użytkownik, który:
a) jest osobą fizyczną, ma ukończone co najmniej 13 lat (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej) i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
oraz
b) posiada własne, nieograniczone prawami innych osób, konto firmowe na serwisie społecznościowym Instagram, prowadzone zgodnie z zasadami netykiety, z wysoką jakością treści i aktywnością na profilu.
3. Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych posiadać musi zgodę swojego przedstawiciela prawnego na zarejestrowanie swojego Konta w Serwisie oraz korzystanie ze swojego Konta w Serwisie, w tym na udział w Kampanii i zawarcie Umowy. Administrator może poprosić Użytkownika o przedstawienie takiej zgody w formie pisemnej, zaś w przypadku braku przedstawienia takiej zgody w zakreślonym terminie Administrator jest uprawniony do odmowy rejestracji Konta lub usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu.
4. Zakładając Konto dla Marki, osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że jest umocowana do dokonania rejestracji i składania oświadczeń woli w imieniu Marki, którą reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu rejestracji Konta. Na prośbę Usługodawcy osoba ta zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przez nią czynności w imieniu Marki.
5. Rejestracja w Serwisie oraz korzystnie z Serwisu jest bezpłatne.
6. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z rzeczywistością (co najmniej rubryki oznaczone jako obowiązkowe) oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami Formularz rejestracyjny.
7. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych podanych przez Użytkowników/Marki zawartych w Formularzu rejestracyjnym, przy czym zakazane jest tworzenie Profili fikcyjnych lub fałszywych, a także służących do rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej, o charakterze erotycznym, do działalności wyłącznie badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu analiz lub sondaży opinii publicznej. Dane wskazane w Formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do utworzenia Konta i prawidłowej rejestracji. Po wypełnieniu danych w Formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie zgłoszenia do rejestracji. Każde zgłoszenie do rejestracji wymaga ostatecznej akceptacji Moderatora. Moderator jest uprawniony do odmowy rejestracji Konta, w szczególności w przypadku braku przedstawienie zgody niepełnoletniego Użytkownika, o której mowa w ust. 3 powyżej, niskiej jakości konta firmowego Użytkownika w serwisie Instagram przypisanego do Konta, czy też podejrzenia o zdobycie fałszywych obserwujących.
8. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może ponadto uzależnić rejestrację Użytkownika/Marki od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
9. W wyniku prawidłowej rejestracji i utworzenia Konta w Serwisie (po akceptacji Konta przez Moderatora) następuje zawarcie pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem/Marką nieodpłatnej, zawartej na czas nieoznaczony (nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta) Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika/Marki.
10. Po prawidłowej rejestracji Użytkownik/Marka uzyskuje dostęp do Konta/Profilu przypisanego do niego w Formularzu rejestracyjnym.
11. Konto/Profil zawiera dane Użytkownika/Marki podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym, przy czym Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Influencera w procesie rejestracji Konta/Profilu, w tym czy wybrane przez Influencera kategorie w Formularzu rejestracyjnym są zgodne z publikowanymi przez niego treściami i Administrator jest uprawniony do samodzielnej zmiany rodzaju kategorii wybranych przez Influencera. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik/Marka powinien zaktualizować swój Profil na Koncie, przy czym dane oznaczone w Formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie mogą być przez Użytkownika/Markę usuwane w trakcie korzystania z Usług Serwisu, a w takiej sytuacji Użytkownik/Marka może usunąć całe Konto. W przypadku, gdy do zawarcia Umowy na udział w Kampanii lub wypłaty lub rozliczenia Wynagrodzenia Influencera niezbędne są dodatkowe dane Influencera, zobowiązany jest on do ich uzupełnienia w swoim Profilu.
12. Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto/Profil do jednego konta w serwisie Instagram, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta/Profilu innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Marka może mieć wiele Kont, które mają przypisane różne Kampanie.
13. Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem lub narusza dobra osobiste.
14. Użytkownik/Marka jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta i Profilu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
15. Za pośrednictwem panelu administracyjnego Użytkownik/Marka może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Administratora i w zależności od charakteru swojego Profilu (Użytkownik lub Marka), w szczególności:
a) stworzyć i zarządzać swoim Profilem,
b) przeglądać dostępne Kampanie,
c) proponować swoją oczekiwaną stawkę Wynagrodzenia,
d) zgłaszać swój udział do Kampanii,
e) zawierać Umowy na udział w Kampanii,
f) uzyskiwać informacje o rozliczeniu zawartych Umów na udział w Kampanii,
g) zarządzać swoimi środkami uzyskanymi z tytułu realizacji Umów na udział w Kampanii, h) kontaktować się z Moderatorem poprzez dostępnego w Serwisie chata,
i) przeglądać szczegóły dotyczące zleconej/realizowanej Kampanii.
16. Dostęp do swojego Konta Użytkownik uzyskuje po połączeniu swojego Konta z profilem Użytkownika w serwisie Instagram.
17. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Profilu, Użytkownik/Marka gwarantuje, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich.
18. Użytkownikowi/Marce przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Wypowiedzenia można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy admin@bdigital.pl z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta lub też pisemnie na adres Administratora podany w § 1 powyżej. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika/Marki w Serwisie. Z zastrzeżeniem zdania następnego, po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Administrator usunie wskazane Konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonych przez Użytkownika/Markę Treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie, ani na udzieloną Administratorowi licencję, o której mowa w § 7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę, przy czym jeżeli Influencer w chwili wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną realizuje Umowę na udział w Kampanii, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega zakończeniu wraz z zakończeniem Umowy na udział w Kampanii.
19. Administrator Serwisu może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za czternastodniowym okresem wypowiedzenia.
20. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak również może ograniczyć Użytkownikowi/Marce dostęp do części lub całości Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy:
a) Użytkownik/Marka wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zastosowany przez Użytkownika/Markę Nick (nazwa Konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste), niniejszy Regulamin i/lub dobre obyczaje;
c) bezpieczeństwo Konta Użytkownika/Marki jest zagrożone;
d) zamieszczone przez Użytkownika/Markę Treści są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
e) Użytkownik/Marka nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 24 miesięcy od ostatniego zalogowania.
21. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 5
ZAWIERANIE I REALIZACJA UMOWY NA UDZIAŁ W KAMPANII

1. Zarejestrowana w Serwisie Marka ma możliwość zgłoszenia Moderatorowi pomysłu na Kampanię swojej marki, w oparciu o przygotowany przez nią lub Moderatora Brief. Marka może tego dokonać kontaktując się z Moderatorem Serwisu.
2. Kampania dla danej Marki tworzona jest przez Moderatora Serwisu, który przygotowuje Brief, opis zadania, graficzną propozycję postu, oraz ustala czas trwania Kampanii, a także wybiera platformę na której ma odbyć się kampania oraz typ zgłaszanych postów (np. pojedynczy post, kilka propozycji lub karuzela). Do Kampanii zostaje przyłączone Konto
konkretnej Marki. Informacja na temat danej Kampanii trafia do Influencerów, których Profile spełniają wybrane wymagania odnośnie grupy docelowej, przy czym Administrator może dodatkowo poinformować o Kampanii wybranych przez siebie Influencerów za pośrednictwem wiadomości prywatnych przesyłanych przez Moderatora Serwisu. Jednocześnie Administrator nie gwarantuje znalezienia Influencerów chętnych do wzięcia udziału w Kampanii i spełniających wymogi Marki.
3. Influencerzy spełniający wybrane wymagania odnośnie grupy docelowej mają dostęp do informacji na temat Kampanii oraz swoją stawkę Wynagrodzenia wyliczaną na podstawie algorytmu – w ramach swojego Profilu Użytkownika. Stawka ta może być zmieniana w późniejszym etapie Kampanii, przy czym ostatnim momentem do zmiany stawki Wynagrodzenia jest zatwierdzenie Profilu Użytkownika przez Markę, w którym to momencie generowana jest Umowa na udział w Kampanii.
4. Influencer zainteresowany udziałem w Kampanii powinien:
a) zalogować się na swoje Konto;
b) wybrać, spośród dostępnych Kampanii, Kampanię, w której chce wziąć udział;
c) złożyć wniosek o udział w Kampanii poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Serwisu.
5. Po zgłoszeniu przez Influencera chęci udziału w Kampanii i wykonania Dzieła, Usługodawca przedstawia Marce propozycje zainteresowanych Influencerów pod kątem oceny czy dany Influencer spełnia wymogi i oczekiwania Marki, oraz poprzez Moderatora potwierdza Influencerowi czy wyraża zgodę na zawarcie z nim Umowy i realizację Dzieła przez Influencera. Złożenie wniosku o udział w Kampanii w sposób opisany powyżej nie gwarantuje akceptacji wniosku i zawarcia Umowy o udział w Kampanii. Administrator może odmówić akceptacji każdego wniosku bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku braku akceptacji Marki na udział w Kampanii danego Influencera. Brak złożenia przez Administratora oświadczenia o akceptacji wniosku w terminie 10 dni roboczych równoznaczny jest z brakiem akceptacji danego wniosku. Każdy wniosek o udział w Kampanii wymaga odrębnej akceptacji Administratora. Oświadczenie o akceptacji wniosku odbywa się za pośrednictwem Serwisu lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną na adres mailowy lub telefoniczny podany przez Influencera w Serwisie.
6. Rekrutacja do danej Kampanii może zakończyć się przed czasem lub może zostać przedłużona przez Administratora.
7. Na podstawie przesłanych wniosków oraz ustaleń z Marką, Administrator przedstawia Influencerowi ostateczną wersję Briefu.
8. W chwili akceptacji przez Influencera za pośrednictwem funkcjonalności występującej w Serwisie ostatecznej wersji Briefu dochodzi do zawarcia pomiędzy Influencerem a Administratorem Umowy na udział w Kampanii, chyba że Influencer złożył fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia, co do prowadzonej przez siebie działalności w ramach serwisu Instagram, w tym wymogów wskazanych w § 4 pkt. 2. W takim przypadku Umowa na udział w Kampanii zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym potwierdzenia przez Usługodawcę lub Markę nieprawdziwości danych, na podstawie których Influencer został wybrany do udziału w Kampanii i wykonania Dzieła.
9. W indywidualnych przypadkach, w szczególności jeżeli zakres Umowy obejmuje dodatkowe czynności niż wykonanie Dzieła, czy też ważność Umowy lub jej zakończenie/wykonanie zależą od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przez Administratora, Markę lub przepisami prawa, Administrator może wymagać zawarcia Umowy w innej formie niż za
pośrednictwem Serwisu i/lub o innej treści niż wyłącznie realizacja Dzieła. O takim przypadku, Administrator poinformuje Influencera najpóźniej w ostatecznej wersji Briefu.
10. Zawierając Umowę na udział w Kampanii Influencer potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wytyczne wskazane w ostatecznej wersji Briefu, a także zobowiązuje się do wykonania Dzieła zgodnie z nimi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Influencer zobowiązany jest do wykonania Dzieła, w tym powierzonych zadań osobiście. Influencer nie może powierzyć wykonania Dzieła osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Jeżeli Influencer wykonując Umowę na udział w Kampanii korzysta z osób trzecich, odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. O ile przy realizacji Umowy na udział w Kampanii, w szczególności tworzenia Dzieła, Influencer posługuje się osobami trzecimi, Influencer zobowiązuje się niniejszym do zawarcia we własnym zakresie, na własny koszt i uregulowania wszelkich wynikających z tego tytułu zobowiązań (w tym finansowych) stosownych umów z takimi osobami, których przedmiotem będzie m.in. nabycie stosownych praw autorskich majątkowych i udzielenie praw (w tym prawa do wykonywania praw zależnych) do stworzonych przez nich utworów, w tym całości lub jakichkolwiek części Dzieła, przynajmniej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i prawa te przenosi na rzecz Administratora na zasadach określonych w § 7.
12. Influencer zobowiązany jest do realizacji Umowy i działania w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką danej Kampanii, Briefu oraz informacjami i wytycznymi ze strony Administratora, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poszanowaniem praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Administratorowi lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z realizacją Umowy i/lub wykonaniem Dzieła przez Influencera, Influencer związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Administratora lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Administrator lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna, itp. wydany lub nałożony przez taki organ.
13. Influencer zobowiązany jest w terminie wskazanym w Briefie, przed publikacją Dzieła na swoim Profilu lub w innym miejscu (w zależności od wymogów określonych w Briefie), przedstawić przygotowane Dzieło do akceptacji Marki poprzez zamieszczenie go w Serwisie za pośrednictwem funkcjonalności występującej w Serwisie. Moderator w terminie do 7 dni roboczych poinformuje Influencera o akceptacji przygotowanej Treści lub wskaże uwagi i zalecenia dokonania zmian. Influencer zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zalecenia Moderatora, dokonać zmiany Treści w terminie wskazanym przez Moderatora oraz przedstawić ją do ponownej akceptacji, zgodnie z w/w procedurą. Administrator może wymagać dokonania wielokrotnych zmian w Dziele, w tym obejmujące już wcześniej zaakceptowane elementy. Brak uwzględnienia wskazanych przez Moderatora uwag i zmian powoduje utratę prawa do Wynagrodzenia za realizację Dzieła. Niezależnie od powyższego Administrator może również samodzielnie wprowadzić takie zmiany, modyfikacje lub uzupełnienia w każdym czasie. Po wyznaczonym terminie, o ile Administrator poinformuje o tym w ogłoszeniu o danej Kampanii, Influencer zobowiązany jest ponadto wgrać za pośrednictwem swojego Profilu Użytkownika zrzut ekranu ze statystykami swojej publikacji (Dzieła). Poprawność zgłoszenia również musi zostać zaakceptowana (czy np. znajdują się tam wszystkie statystyki). Dopiero po zaakceptowaniu statystyk zadanie zostaje uznane za zakończone.
14. Po publikacji Dzieła w miejscu i w terminie ustalonym w Briefie oraz utrzymywać go, tzn. w szczególności zapewnić, że Treści związane z realizacją Dzieła nie będą usuwane ani ukrywane zarówno przez Influencera jak i jakikolwiek inny podmiot przez okres co najmniej 12 (słownie: dwunastu) miesięcy liczonych od daty ich publikacji, o ile w Briefie nie wskazano innego terminu. Ponadto, w okresie 6 miesięcy od daty publikacji Dzieła Influencer zobowiązuje się powstrzymać od publicznego wygłaszania/publikowania jakichkolwiek negatywnych komentarzy na temat Marki lub jej produktów i usług, której brał udział w Kampanii.
15. Na prośbę Administratora, Influencer jest zobowiązany do przedstawienia informacji dotyczących postępu prac nad realizacją Dzieła. Niezależnie od tego, Influencer zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora, jeżeli zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Dzieła.
16. W przypadku, gdy w ramach danej Kampanii Influencer jest obowiązany do wykorzystania do stworzenia Dzieła materiałów dostarczonych przez Markę, jest ona zobowiązana do dostarczenia ich w formie/formacie pliku ustalonym z Moderatorem na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem terminu realizacji Kampanii. Za dostarczanie Influencerowi materiałów lub przedmiotów do realizacji Kampanii odpowiada Marka. Udostępnienie danych osobowych Influencera Marce odbywa się na zasadach powierzenia przetwarzania danych zgodnie z zakresem i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Marka zgadza się na związanie postanowieniami takiej umowy powierzenia i będzie przetwarzała dane osobowe Influencera w zakresie i w celu określonym w umowie powierzenia.
17. Dzieło jest uznane za zrealizowane po jego akceptacji przez Moderatora, w tym przesłanych przez Influencera statystyk publikacji.
18. Z tytuły prawidłowego wykonania Umowy na udział w Kampanii, w tym realizacji Dzieła i udzielenia licencji oraz zgód i upoważnień określonych w niniejszym Regulaminie, Influencerowi przysługuje Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Umowie o udział w Kampanii. Wypłata wynagrodzenie odbywa się na zasadach określonych w § 8.
19. Administrator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na udział w Kampanii w każdym czasie, w przypadku, jeżeli:
a) Influencer naruszył postanowienia Umowy na udział w Kampanii, Regulamin lub mające zastosowanie obowiązujące przepisy prawa;
b) Influencer opóźnia się z wykonaniem powierzonych zadań w stosunku do terminów wynikających z Umowy na udział w Kampanii i określonych w Briefie;
c) Influencer nie dokonał zmian w Dziele, wskazanych przez Moderatora;
d) Marka, na rzecz której wykonywana była Kampania wycofała się z jej realizacji.
20. W przypadku rozwiązania Umowy na udział w Kampanii z powodów opisanych w pkt. 19 a) – c) powyżej Influencerowi nie przysługuje Wynagrodzenie za udział w Kampanii, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt d) powyżej Influencerowi przysługuje Wynagrodzenie za udział w Kampanii w wysokości proporcjonalnej do już zrealizowanej do chwili wypowiedzenia Umowy części Dzieła.
21. W sprawach nieuregulowanych Umową na udział w Kampanii stosuje się odpowiednie postanowienia Briefu i niniejszego Regulaminu (z zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności postanowień Umowy na udział w Kampanii z postanowieniami Briefu lub Regulaminu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy na udział w Kampanii) oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.
22. Wszelkie spory z Influencerem nie będącym Konsumentem powstałe na gruncie Umowy o udział w Kampanii rozpoznawane będą przez odpowiedni polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora, w oparciu o polskie przepisy prawa.
23. Zarówno Influencera jak i Markę obowiązuje zakaz bezpośredniego kontaktu ze sobą poza Serwisem, bez uprzedniej wyraźnej zgody ze strony Moderatora.
24. Po realizacji Kampanii Administrator udostępnia Marce raport dotyczący realizacji i statystyk Kampanii.

§ 6
TREŚCI

1. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu, mogą samodzielnie zamieszczać w Serwisie dowolne Treści (w szczególności filmy, pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia, linki do innych stron internetowych, komentarze, opinie, obrazki, itp.), w zależności od dostępnych funkcji w ramach Serwisu. Wszelkie Treści zamieszczane lub dostarczane przez Użytkownika (w tym wchodzące w skład Dzieła) muszą być zgodne z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Administrator, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej dowolnych Treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych Treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową netykietą. Administrator nie weryfikuje Treści pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, prawdziwości, rzetelności i skuteczności, nie odpowiada również za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkownika, ani za treść informacji tam zawartych. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa Treści i informacji podawanych przez Użytkownika. Użytkownik zamieszczający Treści, w tym linki do stron internetowych osób trzecich i/lub własnych, rozpowszechnia je na własną odpowiedzialność i jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
2. Zabronione jest publikowanie/dostarczanie jakichkolwiek Treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności, itp. Niedopuszczalne jest również publikowanie/dostarczanie Treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające podstawowe zasady netykiety. Administrator zastrzega, że w Treściach nie mogą znaleźć się ponadto informacje/materiały naruszające prawa lub interesy Administratora.
3. Zabronione jest ponadto publikowanie/dostarczanie wszelkich Treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, „konie trojańskie”); powszechnie uznawanych jako SPAM.
4. Użytkownik Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialny za formę i zawartość publikowanych przez siebie Treści. Użytkownik oświadcza, w odniesieniu do publikowanych/dostarczanych przez siebie Treści, że:
a) Treści nie posiadają wad prawnych;
b) Treści nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia;
c) Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
d) posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Treści;
e) posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystanych w Treściach;
f) posiada wszelkie prawa do wizerunku osób przedstawianych w Treściach oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystywanie przez Administratora ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem (w tym wskazanym w § 7), a w szczególności Administrator nie będzie zobowiązany do uzyskiwania jakichkolwiek odrębnych zgód i zezwoleń ani ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń, itp. z tym związanych, a jeżeli takie zezwolenia lub opłaty są wymagane, Użytkownik potwierdza, że zostały one przez niego w wymaganej prawem formie skutecznie uzyskane/opłacone;
g) Treści nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
5. Użytkownik oświadcza ponadto, że z tytułu zamieszczania Treści Administrator nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
6. W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku naruszenia przez Użytkownika oświadczeń, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i/lub 5 powyżej lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz zobowiązuje się do naprawienia w całości poniesionej przez Administratora szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Każdy Użytkownik zamieszczający Treści powinien ponadto stosować się do obowiązującej netykiety. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, wynikających wprost z ogólnych zasad przyzwoitości, z których najważniejsze to:
-pisz zwięźle i na temat;
-nie przeklinaj;
-nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich adwersarzy;
-unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów;
-nie spamuj -obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów, itp.;
-nie zamieszczaj wątków niezgodnych z tematyką danego działu;
-nie rozpowszechniaj prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora;
-nie podszywaj się pod inne osoby, nie rejestruj się również pod wieloma nickami;
-nie zamieszczaj ogłoszeń, reklam ani innych materiałów promocyjnych;
-nie prowadź dyskusji na temat zachowań niezgodnych z prawem lub moralnie niewłaściwych (np. dotyczących nielegalnego oprogramowania, zażywania narkotyków, pornografii, itp.);
-zachowaj szczególną kulturę wypowiedzi i szacunek wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
8. Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.
9. W przypadku, gdyby zamieszczone lub przekazane do zamieszczenia przez Użytkownika Treści były sprzeczne z postanowieniami z pkt. 2, 3, 4, 5 i/lub 7 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo do ich zablokowania (wstrzymania publikacji) i/lub usunięcia z Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Użytkownik naruszający Regulamin i/lub przyjęte normy (w tym netykiety) może ponadto zostać usunięty z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie Konta Użytkownika. Administrator jest uprawniony również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających.
10. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres admin@bdigital.pl lub listownie na adres Administratora.

§ 7
LICENCJA I UPOWAŻNIENIA

1. Użytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich Treści w Serwisie jak i Influencer zawierający Umowę na udział w Kampanii udzielają Administratorowi każdorazowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania przez Administratora opublikowanej/stworzonej Treści oraz do wykonanego Dzieła (w tym Treści wchodzących w jego skład) w dowolnych częściach jak i w całości bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich znanych w chwili publikacji/dostarczenia Treści/Dzieła polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w szczególności do:
- nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Treściami/Dziełem przez Administratora, w kraju i za granicą, w tym ich używania i wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności Administratora;
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści/Dzieła - wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania ich egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu Treściami/Dziełem - wprowadzania ich do obrotu, użyczania, najmu a także wydawania, rozpowszechniania i wprowadzania, w tym:
- w czasopismach, gazetach, periodykach, książkach;
- umieszczania w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych typu Intranet, w pamięci komputera, serwerów oraz innych urządzeń;
- na nośnikach magnetooptycznych, poprzez telefonię komórkową, aplikacje mobilne, w szczególności z wykorzystaniem technologii takich jak UMTS, GPRS i IMT-2000, terminale dotykowe, interaktywne formy przekazu;
- publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania Treści/Dzieła, w tym w prasie, radiu, telewizji i Internecie a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści/Dzieła w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
- tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Treściach/Dziele;
- publikowania Treści/Dzieła w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych.
2. Użytkownik upoważnia Administratora do korzystania w dowolny sposób z Treści/Dzieła, w tym do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, dokonywania ich opracowań, w tym w szczególności modyfikowania, tłumaczenia, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji oraz ich łączenia z innymi utworami. Administrator jest upoważniony do rozporządzania i korzystania z opracowania Treści/Dzieła.
3. Użytkownik upoważnia Administratora do dodawania tytułów i podtytułów do Treści/Dzieła oraz umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika, znaków towarów, logotypów i emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących do Administratora albo podmiotów przez niego wskazanych.
4. Użytkownik udziela także Administratorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji i zgód w zakresie nabytych zgodnie z pkt. 1-3 praw do Treści/Dzieła, w szczególności Marce.
5. Użytkownik udziela Administratorowi licencji obejmującą daną Treść/Dzieło, każdorazowo na czas określony 5 lat od dnia opublikowania przez Użytkownika danej Treści/Dzieła. Licencja, o której mowa powyżej, będzie automatycznie przedłużana na dalsze okresy 5-letnie, o ile Użytkownik w terminie co najmniej 30 dni przed upływem tych kolejnych 5 letnich okresów, nie złoży Administratorowi oświadczenia o braku woli jej przedłużenia.


§ 8
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Z tytuły prawidłowego wykonania Umowy na udział w Kampanii, Influencerowi przysługuje Wynagrodzenie w wysokości stawki ustalonej w Umowie na udział w Kampanii. Wypłata Wynagrodzenie odbywa się na warunkach wskazanych poniżej.
2. Wynagrodzenie Influencera ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie czynności i prawa udzielone przez Influencera, a szczególności wynagrodzenie z tytułu wykonania, publikacji oraz utrzymywania opublikowanego Dzieła, a także udzielenia licencji i upoważnień określonych w § 7.
3. Podstawę do rozliczenia Wynagrodzenia Influencera z tytułu Umowy na udział w Kampanii stanowi wygenerowana w Serwisie Umowa na udział w Kampanii.
4. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Influencera następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Influencera w jego Profilu w terminie 30 dni od daty zakończenia Kampanii i akceptacji Dzieła.
5. Z Wynagrodzenia Influencera potrącane są wszelkie należności publicznoprawne, do których zapłaty zobowiązany jest Administrator jako płatnik. Wszelkie stawki Wynagrodzenia podane w Umowie na udział w Kampanii są stawkami brutto.
6. W przypadku, gdy Influencer jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, stawki wynagrodzenia należy traktować jako stawki netto, do których doliczony zostanie VAT w obowiązującej wysokości. W takim wypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni po doręczeniu Administratorowi prawidłowo wystawionej przez Influencera faktury VAT.
7. Usługodawca i Influencer upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur w formie elektronicznej.
8. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług realizowanych na podstawie Regulaminu, a także realizacji Umowy na udział w Kampanii, co w szczególności oznacza, iż Influencer nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z Marką z innych tytułów, których podstawą rozliczenia jest udział w Kampanii i/lub realizacja Dzieła.
9. Influencer zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie i na własną rzecz wszelkich wymaganych płatności, które w myśl obowiązujących przepisów prawa, są należne na rzecz twórców lub organizacji, które ich reprezentują, o ile z danego Briefa nie wynika co innego.
10. W przypadku, gdy w związku z realizacją Dzieła, Marka spełni na rzecz Influencera jakiekolwiek świadczenia niepieniężne, tj. przekaże mu towary, ich próbki lub inne podobne, wówczas rozliczenia publicznoprawne z tego tytułu (podatki i inne tego typu należności) realizują bezpośrednio Marka i Influencer, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
11. Płatności na rzecz Influencera są realizowane przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Influencera w Profilu lub na wystawionej fakturze. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy. Influencer wystawia fakturę VAT za każde Dzieło w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono wykonane.
12. Minimalna kwota Wynagrodzenia podlegającego wypłacie wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) netto. W przypadku nieuzyskania wartości Wynagrodzenia do wypłaty na wskazanym w zdaniu poprzednim poziomie, termin płatności Wynagrodzenia zostaje wydłużony do kolejnego okresu płatności, do chwili uzyskania minimalnej kwoty wypłaty Wynagrodzenia.
13. W przypadku usunięcia Konta z jakiejkolwiek przyczyny, w tym również na skutek rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ewentualne środki znajdujące się w portfelu Influencera w dniu usunięcia Konta zostaną zwrócone na jego rachunek bankowy wskazany w Profilu w ciągu 30 dni od daty usunięcia Konta.


§ 9
NEWSLETTER

1. O ile w Serwisie będzie przewidziana taka możliwość, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu „Newsletter” oraz kliknięcia pola „Zapisz się” (lub odpowiedniego). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także w przypadku wyrażenia odrębnej zgody inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora, w tym dotyczące informacji o Administratorze, Serwisie, a także informacji dotyczących produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w/w informacji handlowych samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim Koncie lub poprzez zgłoszenie takiej prośby do Administratora.
3. Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga utrzymywania stałego kontaktu z Użytkownikami Serwisu w celu regularnego informowania Użytkowników Serwisu i wysyłania powiadomień o najnowszych kampaniach, zadaniach do wykonania itp. W tym celu
Administrator może wysyłać do Użytkowników Serwisu wiadomości prywatne, maile lub SMSy informacyjne. Komunikacja taka jest elementem technicznym funkcjonowania serwisu i nie stanowi informacji handlowych lub marketingowych.


§ 10
DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych Użytkowników Serwisu odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.
4. Szczegółowe informacje dotyczące danych Użytkownika dostępne są pod następującym adresem: https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_B_Digital_Lab.pdf


§ 11
REKLAMACJE

1. Reklamacje, dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu oraz sposobu realizacji przez Administratora Usług, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email admin@bdigital.pl lub listownie na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Administratora terminie i zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 12
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Administratorem,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 13
ZMIANY W REGULAMINIE

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu, w tym poprzez informację na stronie startowej Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu. Do Umów na udział w Kampanii zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ani Umowy na udział w Kampanii.


§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory z Użytkownikiem nie będącym Konsumentem powstałe na gruncie realizacji Usług i/lub wynikających z niniejszego Regulaminu rozpoznawane będą przez odpowiedni polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
3. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2019 roku.


Załącznik nr 1

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Usługodawcą a Marką


1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Usługodawca powierza Marce przetwarzanie danych osobowych Influencerów w zakresie: imię, nazwisko, adres do doręczeń, telefon, adres email w celu doręczenia Influencerowi materiałów zgodnie z § 5 pkt. 16 Regulaminu, a Marka zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w RODO, jak również w innych przepisach mających zastosowanie do przetwarzania powierzonych danych. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia Marka wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający temu ryzyku.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Markę tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Powierzone do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez Markę przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków wynikających z § 5 pkt. 16 Regulaminu, o ile przepis prawa nie przewiduje innego okresu.
4. Marka zobowiązuje się do:
a) wykorzystania powierzonych przez Usługodawcę danych osobowych wyłącznie w zakresie i celach określonych w ust. 1 powyżej, na udokumentowane polecenie Usługodawcy, chyba że obowiązek przetwarzania w inny sposób nakładają na Markę przepisy prawa;
b) poinformowania Usługodawcy, przed rozpoczęciem przetwarzania, o obowiązku prawnym skutkującym koniecznością przetwarzania danych osobowych inaczej niż na udokumentowane polecenie Usługodawcy – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
c) niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym przekazywaniem danych osobowych, a w szczególności do niekorzystania przy przetwarzaniu powierzonych danych z usług innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy oraz zawarcia z takim podmiotem umowy na warunkach analogicznych jak warunki niniejszej Umowy;
d) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
e) wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych w szczególności poprzez zastosowania urządzeń zapewniających pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
f) zgłaszania Usługodawcy naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu tego naruszenia;
g) pomagania Usługodawcy w wywiązywaniu się z jego obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
h) po wykonaniu czynności wynikających z z § 5 pkt. 16 Regulaminu niezwłocznego usunięcia danych oraz ich kopii ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez Markę, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych;
i) wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków zapewniających poufność, integralność,
dostępność danych osobowych i odporność systemów wykorzystanych do ich przetwarzania;
j) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
5. Marka jest odpowiedzialna wobec Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy. W przypadku, gdy wskutek naruszenia przez Markę postanowień niniejszej umowy Usługodawca zostanie obciążony karami pieniężnymi lub grzywną, wymierzoną Usługodawcy, osobom reprezentującym Usługodawcę lub pracownikom Usługodawcy z powyższego tytułu, Marka zobowiązuje się do zapłaty kwoty równej wartości uiszczonej kary lub grzywny.
6. Usługodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Markę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Marka ma obowiązek umożliwienia Usługodawcy przeprowadzenia takiej kontroli niezwłocznie po wezwaniu.
7. Marka zobowiązuje się zająć niezwłocznie i właściwie każdym pytaniem Usługodawcy dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych osobowych oraz związanych z żądaniem osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania danych osobowych, dane te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
9. W przypadku gdy Usługodawca uzna to za konieczne celem zapewnienia należytej najwyższej ochrony danych osobowych osób których one dotyczą, Marka zobowiązana jest pomóc Usługodawcy w realizowaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności zawiadamianiu osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, ocenie skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacjach oraz zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych.
10. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę gdy Marka
a) wykorzystała dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
b) powierzyła wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody Usługodawcy,
c) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
11. Strony zobowiązują się, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.
12. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Marki wobec osób trzecich nie przewidzianych Umową ani za zobowiązania Marki wobec osób, które ten upoważnił do przetwarzania danych.
13. Marka zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy, jeżeli jego zdaniem wydane jej polecenie stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz unijnego w tym w zakresie w jakim regulują one zasady ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

Terms and Conditions of the "Bdigital" online site


§ 1
DEFINITIONS

Whenever the following terms are used in these Terms and Conditions, they shall be understood as:

Administrator/Controller/Service Provider Burda Media Polska Sp. z o.o., with its registered office at ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, entered into the Register of Enterprises maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under number KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710, with a share capital of PLN 44,691,550.00, owner and administrator of the "Bdigital" online site available at the domain: bdigital.pl;

Site – "Bdigital" online site run by the Administrator, available at the domain: bdigital.pl which constitutes a group of websites interconnected for better functionality, permitting the registration by Internet users of personalised User Accounts permitting the use of the services provided by the Site;

Registration Form – a website available on the Site via which a User can register himself or herself on the Site providing the required and any optional data;

Account – a set of resources in the Site marked with an individual name (login) and password (if applicable) provided by the User or Brand which the User or Brand uses to enter and manage data, descriptions and other elements related to the participation in the Site, and enter the User/Brand Content on the Site. Moroever, the Account serves the purpose of collecting the data of the User/Brand about their activities on the Site;

Nick – unique name of a registered User on the Site;

Consumer – A User who is a natural person and who completes a legal transaction with the Administrator which is not directly connected to his or her business activities, as per the definition provided in the Consumer Rights Act dated 30 May 2014;

Content – any type of works compliant with the definition provided in the Act on Copyright and Related Rights dated 4 February 1994 (Dz.U. of 2017 Item 880 as amended) e.g. text, graphic, audiovisual, multimedia, musical content, photographs, links to other websites, etc. as well as other materials including text, graphic designs, audiovisual, multimedia, musical materials, photographs that are not works within the meaning of said Act – uploaded to the Site (including on the Profile) by the User/Brand and/or created and delivered to the Administrator by the User/Brand in connection with the performance of a Contract including but not limited to components of the Work;

Agreement for the provision of services by electronic means – agreement for the provision of services by electronic means made for an indefinite period of time by and between the User/Brand and the Administrator as at the time of registration on the Site;

Terms and Conditions – these Terms and Conditions of the “Bdigital” online site;

Contract for participation in a Campaign/Contract – a contract (in principle contract for a specified work unless otherwise agreed in the given case, in particular, in cases specified in § 5 Section 9) made by and between the Service Provider and an Influencer via the Site or, in individual cases in writing or in another special form, the subject matter of which is the performance of a Work specified in the Brief by the Influencer, and the determination of terms and conditions of the Influencer's participation in the given Brand Campaign in compliance with the guidelines provided in the Brief, as well as in line with the provisions of these Terms and Conditions;

Campaign – a set of advertising and marketing activities commissioned to the Administrator by a Brand to be performed by an Influencer, posted on the Site;

Influencer’s Profile – part of the Site where data provided by the Influencer via his or her account are published or downloaded with the consent of the Influencer from his or her social media profiles;

Brand Profile – part of the Site where the data provided by the Brand via its Account are posted;

User/Influencer – a physical person over the age of eighteen having full capacity to perform acts in law, a legal person or organisational unit without legal personality but capable of assuming rights and obligations in its own name, as well as a physical person over the age of 13 but under the age of 18 (a minor User), to the extent that such physical person is capable of assuming rights and obligations in line with the mandatory provisions of law who, under the terms specified in these Terms and Conditions, registers on the Site and sets up an Account. Moreover, in order to set up an Account an Influencer must have an Instagram account as specified in § 4 Section 2 b);

Brief – an invitation to commence collaboration between an Influencer and the Service Provider on the execution of a Campaign for a Brand via the Site aimed at the performance of a Work in compliance with the guidelines provided, with the indication of the amount of Compensation for its performance and containing any other essential provisions regarding the Contract;

Work – Content created by an Influencer responding to the guidelines specified in the Brief performed at the request of the Service Provider via the Site;

Brand – a business ordering the execution of a Campaign and the performance of a Work by an Influencer/Influencers registered on the Site in line with the guidelines specified in the Brief;

Moderator – person authorised by the Service Provider to represent the same in all matters, including registration of Influencer/Brand Accounts, posting new Campaigns on the Site and concluding Contracts with Influencers via the Site;
Services – electronic services provided via electronic means by the Service Provider consisting in making available the functionality of the Site, including but not limited to the sending proposals to Users for participation in Campaigns;

Compensation – value of the compensation due to the Influencer for proper performance of the Contract, including for the performance of a Work in compliance with the Contract and the assignment of relevant copyright and authorisation. Any amounts of Compensation agreed mean amounts to be paid following the deduction of all public and legal fees and liabilities;


§ 2
INITIAL PROVISIONS

1. These Terms and Conditions specify the general rules of operation of the Site, including but not limited to the rights and obligations of the Users, Brands and the Administrator, the terms and conditions of provision of Services, conclusion and termination of Agreements for the
provision of services via electronic means and Contracts for participation in a Campaign, Content posting procedures, complaints procedure and the terms and conditions of protection of personal data of Users using the Site.
2. Unless it expressly pursues otherwise from these Terms and Conditions, any provisions regarding the User, in particular, regarding prohibited activities and requirements regarding Content and the consents and authorisations granted also apply to the Brand.
3. Each person using the Site, including a person interested in setting up an Account and participating in Campaigns can contact the Administrator via the addresses provided, including the email address and/or telephone numbers available in the Contact Us section of the Site.
4. These Terms and Conditions apply to all Users/Brands using the Site. The Service Provider makes the Terms and Conditions available to the User/Brand prior to the conclusion of an Agreement for the provision of services, and at his or her request, in such manner that permits the User/Brand to download, screen and save the Terms and Conditions via the IT system used by the User/Brand.
5. Prior to the commencement of use of the Site and prior to registration on the Site each User must read these Terms and Conditions. The commencement of use of the Site is tantamount to the acceptance of the terms and conditions specified in these Terms and Conditions. In the event a User fails to accept the Terms and Conditions, the User shall not be able to register his or her Account on the Site, use the Services or participate in Campaigns.
6. Access to the Site and the opportunity to read most of its content (except the content restricted to registered Users, as well as the right to participate in Campaigns and post own Content) is provided to all Internet users without the necessity of complying with any formalities, in particular, such access is not conditioned on any registration of the user on the Site.
7. Part of the resources of the Site, including the option of participating in Campaigns, posting own Content are only available to Site Users who register on the Site – in compliance with the terms and conditions of registration published on the Site via filling out a relevant Registration Form and in compliance with these Terms and Conditions.
8. The principal objective of running the Site is offering the possibility of registration of Accounts on the Site and participation in Campaigns. It is also possible to post own Content via the Site.
9. Each User (including Brands), as well as a person who is not registered, using the Site must use the Site in a lawful way, in compliance with good practices and with respect for personality rights, copyright and intellectual property rights of the Administrator and third parties. It is prohibited to use the Site in contradiction with the provisions of these Terms and Conditions, the applicable provisions of law, good practices or the principles of life in community. It is prohibited to undertake any activities that could jeopardise the proper operation of the Site, including but not limited to, interfere in the content of the Site, its technical components, including posting illegal Content. It is prohibited to use the Site for purposes other than intended, including but not limited to, sending spam messages, conducting commercial, advertising, promotional and other activities on the Site's websites, as well using any software/scripts disrupting or automating use of the Site such as viruses, bots, etc.
10. The individual components of the Site, in particular, its name, idea, graphic design, layout, software and content, as well as any technical solutions and databases are subject to legal protection. Users cannot copy, modify or use any of the Site components for purposes other
than purposes connected with the proper use of the Site or use that I expressly permitted in the applicable provisions of law.
11. The Administrator may reward Site Users with bonuses for their activity on the Site in line with the terms and conditions of a bonus system which may be posted on the Site if need be.
12. The Administrator is also entitled to reward Users based on their activity, participation in Campaigns, posts, engagement in creating content for the Site and overall performance and other factors in any manner, including financially, and the Administrator is also entitled to invite selected Users to collaborate with the Administrator.
13. The Administrator shall make every effort to ensure that Users are able to use all the functionalities of the Site without interruptions, however, it reserves the right to temporarily suspend the operation of some or all functionalities of the Site for the purpose of maintenance, updates or repairs.
14. The Administrator shall make every effort to ensure that all the functionalities of the Site operate properly. Nevertheless, the Administrator shall not be liable for any irregularities in the operation of the Site. This provision does not restrict any rights of Consumers pursuing from applicable provisions of law.
15. Users/Brands acknowledge and agree that some or all functionalities of the Site may be unavailable or their use may be restricted temporarily, as well as that the manner of use thereof may change, where any such changes shall not constitute an amendment of the Agreement for the provision of services via electronic means and do not necessitate the amendment of these Terms and Conditions.
16. The Administrator is entitled to organise on its own or together with other entities such as Brands, competitions, promotions and games for all or some Users. The terms and conditions of such competitions, promotions and games shall be specified in separate terms and conditions and made available on the Site.
17. The Administrator reserves the right to add new functionalities to the Site, modify and delete existing functionalities.
18. It is hereby reserved that the provisions of these Terms and Conditions that would constitute prohibited contractual provisions within the meaning of the Civil Code (Articles 385¹ to 385³), or that would violate mandatory provisions of law regarding the conclusion of contracts with Consumers and that would be included in the register of provisions of contractual templates considered prohibited maintained by the President of the Office for Competition and Consumer Protection do not apply to Consumers.


§ 3
TECHNICAL REQUIREMENTS

In order to use all the mechanisms available on Site properly, the following technical requirements must be fulfilled:
a) Device (e.g. computer, smart phone, tablet or another multimedia device) with Internet access;
b) Web browser permitting the display on the computer screen of hypertext documents (HTML5) linked on the Internet via the www service, with the Java Script function enabled;
c) Email account (email address);
d) Enabled Cookies management, JavaScript.


§ 4
REGISTRATION OF THE ACCOUNT ON THE SITE

1. Users have the option of setting up an individual Account on the Site via registration on the Site. Brands can set up an Account by contacting the Administrator via the contact form or email.
2. Only the following Users are entitled to register Accounts:
a) Physical persons over the age of 13 (subject to Section 3 hereinbelow) who has at least limited capacity to perform acts in law or a legal person or organisational unit without legal personality capable of assuming rights and obligations in its name;
and
b) Users who own a business account on Instagram, manage in compliance with netiquette rules, post high quality content there and are active on the profile.
3. Users who are not vested with full capacity to perform acts in law must obtain a consent of their legal guardian to register an Account on the Site and to use the Account on the Site, including but not limited to, to participate in Campaigns and conclude the Contract. The Administrator is entitled to request that a User produce such written consent and in the event no such consent is provided within the time-limit set by the Administrator, the Administrator is entitled to reject registration or delete the User’s Account from the Site.
4. When setting up an Account for a Brand, the person making the registration represents that he or she is duly authorised to register the Brand and that such authorisation has not expired as at the day of Account registration. At the request of the Service Provider such person shall be required to produce a document confirming authorisation to perform transactions on behalf of the Brand.
5. Registration on and use of the Site are free of charge.
6. To register on the Site, users must fill in the Registration Form providing true and accurate information (at least the required boxes) and submit the Registration Form as per the instructions provided.
7. The Administrator does not control or verify the data provided by Users/Brands in the Registration Form and it is prohibited to set up fictitious or fake Profiles as well as Profiles to be used for sending spam messages/unsolicited commercial messages, erotic content, used to carry on exclusively research activities, in particular activities consisting in the conduct of analyses or public opinion polling. The data provided in the Registration Form which is marked as required data is necessary to set up the Account and complete the registration process. After submitting the filled in Registration Form a message confirming the submission of an application for registration will be sent to email address provided in the form. Each application for registration is subject to approval by the Moderator. The Moderator is entitled to refuse the registration of an Account, in particular in cases when a minor User fails to produce the consent referred to in Section 3 hereinabove, when the User’s business account on Instagram is of poor quality or in the event of suspicion that fake followers have been acquired.
8. In exceptional situations that give reasons to believe that untrue data was provided, the Administrator may also condition the registration of the User/Brand on the substantiation of the data provided.
9. As a result of incorrect registration and setting up an Account on the Site (following Account approval by the Moderator), a compensation-free Agreement for the provision of services via electronic means covering the setting up and use of the User/Brand Account is made by and between the Administrator and the User/Brand for an indefinite period of time (however, no longer than by the day of cancelling the Account).
10. Upon correct registration, the User/Brand is provided with access to the Account/Profile assigned to the given User/Brand in the Registration Form.
11. The Account/Profile contains data of the User/Brand that was provided thereby in the Registration Form, where the Administrator is entitled to verify the accuracy of the data provided by the Influencer in the course of the Account/Profile registration procedure, including but not limited to, the Administrator is entitled to verify whether the categories checked by the Influencer in the Registration Form are convergent with the content published by him or her elsewhere and the Administrator is entitled to change the category selected by the Influencer. In the event of any later change of any data provided, the User/Brand is required to update their Account Profiles, where the data marked in the Registration Form as required cannot be deleted in the course of use of the Site, and if such need arises, the User/Brand may only delete the entire Account. In the event any other data of an Influencer is required to conclude a Contract for participation in a Campaign, to remit a payment of or settle the Compensation due to the Influencer, the Influencer is required to add such data to his or her Profile.
12. A person can set up only one Account/Profile for each Instagram account, it is prohibited to waive, lend sell or dispose of one's Account/Profile to other persons or disclose the Account password to other persons. Brands are entitled to register many Accounts that are assigned to different Campaigns.
13. The Administrator may refuse to set up an Account under a given name if such name is already used on the Site or if the Administrator obtains justified, credible information the name is unlawful, is in contradiction with good practices, these Terms and Conditions or it violates personality rights.
14. User/Brand is required to use the Account/Profile in a lawful manner, in compliance with social and community standards and the provisions of these Terms and Conditions.
15. User/Brand may use the functionalities of the Account via the administration panel made available by the Administrator and depending on the type of Profile (User or Brand), in particular, the User/Brand may:
a) Set up and manage the Profile;
b) Browse the available Campaigns;
c) Propose a Compensation amount;
d) Apply to participate in a Campaign;
e) Conclude Contracts for participation in Campaigns;
f) Obtain information about the settlement of Contracts for participation in a Campaign signed thereby;
g) Manage its funds obtained for the performance of Contracts for participation in a Campaign; h) Contact the Moderator via the chat service available on the Site;
i) Browse the details of an ordered/executed Campaign.
16. The User obtains access to his or her Account after connecting the Account with the User’s Instagram profile.
17. By posting any information on the Profile, the User/Brand warrants that the information is compliant with the applicable provisions of law and that it does violate any third-party rights.
18. The User/Brand is entitled to terminate the Agreement for the provision of services via electronic means by notice at any time. Termination by notice of the Agreement for the provision of services via electronic means does not produce any additional costs and may be done without giving cause. The termination may be effected via sending a relevant statement
to the email address admin@bdigital.pl with the reservation that the statement must be sent from the email address that the User used to register the Account or sent by post to the Administrator’s address indicated in § 1 hereinabove. Termination of the Agreement for the provision of services via electronic means shall result in the blocking and deletion of the Account of the User/Brand on the Site. Subject to the following sentence, upon receipt of a statement on the termination by notice of the Agreement for the provision of services via electronic means, the Administrator shall delete the relevant Account within 14 days maximum, where the deletion of the Account does not translate into the deletion from the Site of Content posted on the Site by the User/Brand as such Content will be stored and archived on the Site, nor does it translate into the revocation of the licence referred to in § 7granted to the Administrator Termination by notice of the Agreement for the provision of services by electronic means takes effect as at the time when the Service Provider receives such statement, where in the event an Influencer is in the course of performance of a Contractor for participation in a Campaign as at the time of filing the termination by notice of the Agreement, the Agreement for the provision of services via electronic means is terminated upon the termination of the Contract for participation in a Campaign.
19. The Site Administrator is entitled to terminate the Agreement for the provision of services via electronic means at any time with the observance of a 14-day notice period.
20. The Administrator has the right to terminate the Agreement for the provision of services via electronic means without observance of the notice period and it may restrict the access of the User/Brand to a part of or the entire Site with immediate effect in the event:
a) User/Brand uses the Account in contradiction with the applicable provisions of law and/or the provisions of these Terms and Conditions;
b) Nick (Account name) used by the User/Brand violates the provisions of law, third-party rights (including copyright and related rights and personal rights), these Terms and Conditions and/or good practices;
c) Security of the Account of the User/Brand is endangered;
d) Content posted by the User/Brand is in contradiction with the applicable provisions of law and/or the provisions of these Terms and Conditions;
e) User/Brand has not logged into the Site for a period of 24 months from the last logging.
21. A person who was deprived of the right to use the Site cannot register on the Site again without prior consent of the Administrator.


§ 5
CONCLUSION AND PERFORMANCE OF CONTRACTS FOR PARTICIPATION IN A CAMPAIGN

1. A Brand registered on the Site may communicate to the Moderator an idea for a Campaign of its brand based on a Brief developed by the Brand or the Moderator. A Brand may do so by contacting the Site Moderator.
2. A Campaign is created for a given Brand by the Site Moderator who develops the Brief, the task description, the graphic design of the post and determines the duration of the Campaign and selects the platform where the campaign will be executed on and determines the type of post proposals to be submitted (e.g. a single post, a few proposals or a carousel post). The Account of the given Brand is then linked with the Campaign. Information on the given Campaign is sent to Influencers whose Profiles fulfil the requirements regarding the target group, where the Administrator may additionally notify selected Influencers about the Campaign via private messages sent by the Site Moderator. At the same time, the
Administrator does not warrant the availability of Influencers willing to participate in the Campaign and fulfilling the Brand’s requirements.
3. Influencers meeting the requirements regarding the target group are granted access to information about the Campaign and their Compensation fee calculated based on an algorithm via their User Profile is displayed to them. The fee is subject to change in the course of the Campaign, where the last moment when the Compensation fee may be changed is the acceptance of the User Profile by a Brand which is when the Contract for participation in a Campaign is generated.
4. An Influencer interested in participating in a Campaign must:
a) Log into his or her Account;
b) Select a Campaign of choice from among the Campaigns available;
c) Submit an application for participation in the Campaign via the use of the relevant functionality of the Site.
5. Once the Influencer applies for a Campaign and for performance of the Work, the Service Provider presents to the Brand applications from Influencers who expressed their willingness to participate in the Campaign that were verified based on whether the Influencers meet the requirements and expectations of the Brand, and confirms via the Moderator with the Influencer whether the Brand agrees to conclude the Contract and to agrees to the performance of the Work by the Influencer. Submitting an application for participation in a Campaign in the manner specified above does not warrant the approval of the application nor conclusion of a Contract for participation in a Campaign. The Administrator is entitled to refuse to approve any application without giving reasons, especially in the case where the Brand does not approve the given Influencer's participation in the Campaign. Failure to submit a statement of the Administrator on the approval of the application within 10 business days shall mean that the given application was not approved. Each application for participation in a Campaigns requires separate approval by the Administrator. The statement on the approval of the application is sent via the Site or via a private message to the email address or is communicated by phone at the number entered on the Site by the Influencer.
6. The recruitment process for a given Campaign may end prematurely or may be prolonged by the Administrator.
7. The Administrator provides the Influencer with the final version of the Brief developed on the basis of the applications filed and the arrangements made with the Brand.
8. Acceptance of the final version of the Brief by the Influencer via the relevant Site functionality results in the conclusion of a Contract for participation in a Campaign by and between the Influencer and Administrator, unless the Influencer made untrue or misleading statements regarding his or her activities carried on via Instagram, including with regard to the requirements specified in § 4 Section 2. In such case the Contract for participation in a Campaign is concluded on the condition subsequent of confirmation by the Service Provider or Brand of the untrue nature of the data based on which the Influencer was selected to participate in the Campaign and perform the Work.
9. In individual cases, in particular, if the Contract covers additional activities than just the performance of the Work, or the validity of the Contract or its termination/performance are conditioned on the fulfilment of special requirements as determined by the Administrator, the Brand or imposed by any provisions of law, the Administrator may request that the Contract be made in a different form than via the Site and/or that it is worded otherwise with account for other issues than just the performance of the Work. The Administrator shall notify the Influencer if this will be the case in the final version of the Brief.
10. By concluding the Contract for participation in a Campaign the Influencer acknowledges that he or she has read and accepts all the guidelines contained in the final version of the Brief and agrees to perform the Work in line with these guidelines and these Terms and Conditions.
11. The Influencer is required to perform the Work, and to perform the tasks assigned to the Influencer himself or herself. The Influencer cannot entrust a third party with the performance of the Work without prior written consent of the Administrator. If the Influencer performing the Contract for participation in a Campaign uses the services of third parties, the Influencer shall be liable for the actions and omissions of third parties providing such services as for his or her own actions and omissions. In the event the Influencer uses the services of third parties in the performance of the Campaign and, in particular, in the performance of the Work, the Influencer agrees to conclude any relevant contracts with such third parties at his or her own expense and to settle all liabilities pursuing from such contracts (including financial) where the subject matter of such contracts may be the acquisition of the applicable author’s economic rights and the granting of rights (including rights to exercise derivative rights) to the works made by them including in the entire or part of the Work, at least within the scope specified in these Terms in Conditions and agrees to assign the rights onto the Administrator on the terms and conditions specified in § 7.
12. The Influencer is required to perform the Contract in a conscientious, careful and correct manner in compliance with the specification of the given Campaign, Brief and the information and guidelines provided by the Administrator, as well as in compliance with the applicable provisions of law and with respect for third-party rights. In the event a third party notifies the Administrator or any of its staff of any claim or complaint related to the performance of the Contract and/or performance of the Work, the Influencer shall be required to release the Administrator or its staff from liability within the greatest extent permitted by law and to cover all costs and losses that the Administrator or any of its staff has incurred in connection with the filing of a claim or complaint by a third party. For the purposes of this paragraph, also a public administration body shall be considered to be a third party and any order, prohibition, penalty, fine, etc. issued or imposed by such body shall be considered a claim.
13. The Influencer is required to submit the Work for Brand approval via posting it on the Site via a relevant Site functionality by the time-limit specified in the Brief, prior to publication of the Work on his or her Profile or elsewhere (depending on the requirements set out in the Brief). The Moderator shall notify the Influencer about the approval of the developed Content or will communicate comments and recommendations of modifications within 7 business days at maximum. The Influencer is required to take the comments and recommendations of the Moderator into account, modify the Content accordingly within the time-limit specified by the Moderator and resubmit the Work for approval in line with the abovesaid procedure. The Administrator may request that multiple modifications be introduced to the Work, including to those elements that had been previously approved. Failure to take into account the comments and recommendations communicated by the Moderator shall result in the loss of Compensation for the performance of the Work. Irrespective of the foregoing, the Administrator may also introduce any such changes, modifications and supplements on its own at any time. After the time-limit specified, provided that the Administrator specifies this in the Campaign announcement, the Influencer shall be required to upload a print screen with the statistics of his or her publication (of the Work) via the User Profile. The print screen submitted must also be approved (to verify whether e.g. all the statistics are displayed). Only after the approval of the statistics is the task considered completed.
14. After the publication of the Work at a place and on a date specified in the Brief the Influencer is required to ensure its continued availability i.e. ensure that the Content related to the performance of the Work will not be deleted or hidden neither by the Influencer or any other third party for a minimum of 12 (twelve) months as from the date of publication unless a different period is specified in the Brief. Moreover, within the period of 6 months from the date of publication of the Work, the Influencer agrees not to make/publish any negative comments about the Brand or the products and services of the Brand that ordered the Campaign the Influencer participated in.
15. At the request of the Administrator, the Influencer is required to present information on the progress of works on the Work. Irrespective of the foregoing, the Influencer is required to notify the Administrator immediately of any circumstances that could affect the timely performance of the Work.
16. In the event in a given Campaign the Influencer is required to incorporate any materials supplied by the Brand into the Work, the Brand is required to supply such materials in the form/format agreed with the Moderator 5 business days prior to the commencement of the Campaign at the latest. The Brand is responsible for the supply of materials or items needed to perform the Campaign to the Influencer. The Influencer’s personal data is made available to the Brand under the terms and conditions of personal data processing according to their scope and under an agreement for the processing of personal data which constitutes an Appendix to these Terms and Conditions. By accepting these Terms and Conditions, the Brand agrees to be bound by the provisions of such a personal data processing entrustment agreement and shall process the Influencer’s personal data for the purposes and within the scope specified in said agreement.
17. A Work shall be considered performed after its approval by the Moderator and the submission of publication statistics.
18. The Influencer is entitled to receive Compensation in the amount specified in the Contract for participation in a Campaign in consideration for the proper performance of the Contract for participation in a Campaign, including for the performance of the Work, and for granting licences and consents and authorisations referred to in these Terms in Conditions. The payment of the compensation is subject to the terms and conditions specified in § 8.
19. The Administrator is entitled to withdraw from the Contract for participation in a Campaign at any time, in the event:
a) Influencer violates the provisions of the Contract for participation in a Campaign, these Terms and Conditions, or the applicable provisions of law;
b) Influencer is in delay with the performance of the tasks assigned and fails to meet the time-limits specified in the Contract for participation in a Campaign and in the Brief;
c) Influencer does not introduce the modifications communicated by the Moderator into the Work;
d) Brand for which the Campaign was executed withdraws from its execution.
20. In the event of termination of the Contract for participation in a Campaign for reasons listed in Sections 19 a) – c) hereinabove, the Influencer shall not receive Compensation and in the event referred to in Section 19 d) hereinabove, the Influencer shall receive Compensation for participation in the Campaign in an amount calculated pro rata to the part of the Work performed by the date of termination of the Contract.
21. To matters not regulated by the Contract for participation in a Campaign, the relevant provisions of the Brief and these Terms and Conditions (where in the event of any discrepancies between the Contract for participation in a Campaign and the provisions of the
Brief or the Terms and Conditions, the provisions of the Contract for participation in a campaign shall prevail) and the relevant provisions of Polish law shall apply.
22. Any disputes with the Influencer who is not a Consumer arising under the Contract for participation in a Campaign shall be resolved by a Polish comment court of competent venue for the registered office of the Administrator, based on the Polish law.
23. Both the Influencer and Brand are prohibited from contacting each other directly beyond the Site without prior express consent of the Moderator.
24. After the execution of the Campaign, the Administrator shall provide the Brand with a report on Campaign execution and statistics.


§ 6
CONTENTS

1. Registered Users of the Site may post any Content on the Site (in particular, videos, multimedia, audiovisual, graphic, musical, text files, photographs, links to websites, comments, opinions, pictures, etc.) depending on the functions available on the Site. All Content posted or provided by the User (including the content which is part of a Work) must comply with the provisions of law and these Terms and Conditions, where the Administrator, as the entity which provides only the technical platform permitting Users posting any Content on the site addressed to a wide range of internet users, is not liable for the compliance of such Content, in particular, for compliance with the applicable provisions of law, ethical standards or the Internet netiquette. The Administrator does not verify the Content in terms of its compliance with the law, accuracy, credibility and effectiveness and is not liable for the terms and conditions or the privacy policy applied by the owners of the websites links to which are posted by Users, nor for the content posted there. The Administrator is not liable either for the consequences of actions undertaken by the User or third parties which constitute an infringement of these Terms and Conditions. In particular, the Administrator is not liable for the accuracy and credibility of Content and information posted by Users or their compliance with the law. A User posting Content including links to third-party or own websites, disseminates it at his or her responsibility and shall be solely liable for any claims filed by third-parties in connection with the violation of their rights.
2. It is prohibited to post/deliver Content that is non-compliant with the Polish and international law, containing hate speech based on race, ethnicity, religious beliefs or advocating violence, offensive to others, including offensive to religious beliefs, infringing on the right to privacy, etc. It is also prohibited to post/deliver Content containing nudity, pornography, eroticism and obscenities, unethical content or content generally considered morally and socially inappropriate and violating the basic principles of the netiquette. The Administrator reserves furthermore that the Content cannot contain information/materials infringing on the rights or interests of the Administrator.
3. It is also prohibited to publish/deliver any Content containing copyright-protected materials without the consent of the author; Content promoting, advocating or offering instructions for illegal activities (e.g. hacking), containing illegal software, information or other harmful or damaging elements (e.g. viruses, Trojans); commonly considered SPAM.
4. Site Users are exclusively liable for the form and wording of the Content posted by the User. Users represent and warrant that with regard to the Content posted/delivered by them that:
a) Content is free from legal defects;
b) Content is not the subject matter of any pledge or encumbered otherwise;
c) Content does not violate third-party rights, including copyright and related rights and moral rights;
d) User holds copyright in the Content, including the right to publish the Content;
e) User holds all rights to use trademarks, names and slogans used in the Content;
f) User holds all rights to the image of the persons presented in the Content and that such persons consented to the use of their images by the Administrator within the scope specified in these Terms and Conditions (including the scope specified in § 7), and, in particular, User warrants that the Administrator shall not be required to obtain any separate consents and releases nor incur any additional payments, pay any compensation, etc. connected with this issue, and in the event any such consents or fees are required, User acknowledges that they were effectively obtained/paid by the User in a lawful manner;
g) Content does not violate the law, good practices and its publication does not constitute an act of unfair competition.
5. User represents and warrants that the Administrator shall not be required to pay any compensation to artists and related rights holders for the publication of the Content, due to them both directly and via entities responsible for collective management of copyright and related rights.
6. In justified cases, the Administrator has the right to verify the abovesaid warranties and representations including via requesting that the User produces confirmation of the rights held by him or her or the third party consents and releases obtained. In the event of violation by the User of the representations and warranties referred to by in Sections 2, 3, 4 and/or 5 hereinabove or in the event they stand in contradiction with the existing legal status, the User shall be exclusively and fully liable in this regard and agrees to remedy the entire loss sustained by the Administrator, in compliance with the applicable provisions of law.
7. Each User posting Content must also adhere to the applicable netiquette. Netiquette is a set of rules of decent behaviour online based directly on general rules of decency, the most crucial of which are:
- Writing concisely and sticking to the point;
- Not using swear words;
- Not offending and personally attacking your adversaries;
- Avoiding offensive expressions and vulgarisms;
- Not spamming - this includes posting many post containing single words or empty lines, starting more than one identical threads, etc.;
- Not posting threads which are off the topic of the given section;
- Not disseminating private conversations without its author's consent;
- Not pretending to be other people, and not registering accounts under different nicks;
- Not posting announcements, advertisements or any other promotional materials;
- Not discussing issues which are unlawful or morally improper (e.g. regarding illegal software, drug use, pornography, etc.);
- Being specially careful when expressing yourself online and showing respect to other people taking part in a discussion if the topic is related to politics, religion or ethics.
8. Each User is responsible for his or her own actions. It is recommended that he or she treat other Users in a way that he or she would like to be treated.
9. In the event Content posted or supplied for posting by the Users is non-compliant with the provisions of Sections 2, 3, 4, 5 and/or 7 hereinabove, the Administrator reserves the right to block (suspend publication) and/or remove it from the Site, in pursuance of the applicable provisions of law and these Terms and Conditions. A User violating these Terms and Conditions
and/or the adopted standards (including netiquette) may also be removed from the Site via temporary blocking or permanent cancellation of the User Account. The Administrator is also authorised to disclose the information on the User it holds at the request of competent state bodies for purposes of conducting relevant proceedings, including explanatory proceedings.
10. Each User using the Site is authorised to notify the Administrator about any violation of these Terms and Conditions in electronic form to the address admin@bdigital.pl or by post to the Administrator's address.


§ 7
LICENCE AND AUTHORISATIONS

1. Via posting their own Content on the Site, Site Users and an Influencer concluding a Contract for participation in a Campaign grant the Administrator each time a royalty-free unexclusive licence to use the published/created Content numerous times and to the Work performed (including the Content it consists of) in any parts and in whole without territorial restrictions in all areas of use known as at the time of publication/delivery of Content/Work and in particular in the areas of use listed in Article 50 of the Act on Copyright and Related Rights, and in particular to:
- Unlimited in time use and disposal of Content/Work by the Administrator domestically and abroad, including their use in any operations of the Administrator;
- Recording and multiplication of the Content/Work - creation, recording and multiplication of copies thereof with the use of any technique including print, reprography, magnetic recording and in digital form;
- Circulation of Content/Work, its marketing, lending, lease and publishing, dissemination and posting in, including but not limited to:
- Magazines, newspapers, periodicals, books;
- Posting online, in internal networks such as the Intranet, in computer memory, on servers and other devices;
- Posting on magneto-optical carriers, via the mobile telephone system, mobile apps, in particular with the use of technologies such as UMTS, GPRS and IMT-2000, touch terminals, interactive media;
- Public performance, staging, screening, transferring, storing, making available, playing, broadcasting and rebroadcasting of the Content/Work, including in the press, on the radio, television and the Internet, and making it available to the public in such a way that anyone can access it at a place and time selected by him or her;
- Permanent or temporary multiplication of the Content/Work in whole or in part with the use of any means and in any form;
- Translation, adaptation, layout modification or any other changes to the Content/Work;
- Publication of Content/Work in the mass media and its use in all advertising and promotional materials.
2. The User authorises the Administrator to use the Content/Work in any manner, including but not limited to, to create and disseminate derived works, to compile the Content/Work, including but not limited to making modifications, translation, corrections, abridging, creation of new versions and adaptations and combining them with other works. The Administrator is authorised to dispose of and use of the compiled Content/Work.
3. The User authorises the Administrator to add titles and cross heads to the Content/Work and include in the materials delivered by the User content, trademarks, logotypes, emblems,
markings, names, etc. owned by the Administrator or other entities indicated by the Administrator.
4. The User also grants the Administrator the right to grant sub-licences and consents within the scope of the rights to the Content/Work acquired pursuant to Sections 1-3, in particular to a Brand.
5. The User grants the Administrator a license covering the given Content/Work, each time for a specified term of 5 years that starts running on the day when the Content/Work is published by the User. The licence referred to hereinabove shall be automatically prolonged for subsequent 5-year terms, unless the User files with the Administrator a statement on the refusal to prolong the licence at least 30 days before the end of any of the subsequent 5-year terms.


§ 8
COMPENSATION AND PAYMENTS

1. The Influencer is entitled to receive Compensation in consideration for performance of the Contract for participation in a Campaign amounting to the fee agreed in the Contract for participation in a Campaign. The payment of the Compensation is subject to the terms and conditions provided hereinbelow.
2. The Influencer's Compensation is of a lump-sum nature and covers all activities and rights granted by the Influencer, in particular, it covers the compensation for performance, publication and maintenance of the published Work and the granting of licences and authorisations referred to in § 7.
3. The basis for the settlement of the Influencer's Compensation under the Contract for participation in a Campaign shall be the Contract for participation in a Campaign generated on the Site.
4. The payment of the compensation in favour of the Influencer shall be made exclusively by bank transfer to the bank account number entered by the Influencer in his or her profile within 30 days from the date of the end of the Campaign and approval of the Work.
5. All public and legal fees that the Administrator is required to remit as the payer shall be deducted from the Influencer's Compensation. All Compensation amounts entered in the Contract for participation in a Campaign are gross amounts.
6. In the event the Influencer is a registered VAT tax payer, the Compensation amounts represent net fees to which VAT will be added in the relevant amount. In such case the payment of compensation will be made within 30 days from the date of delivery to the Administrator of a correct VAT invoice issued by the Influencer.
7. The Service Provider and the Influencer authorise each other to issue invoices in electronic form.
8. The Service Provider is exclusively authorised to make financial settlements for Services provided under these Terms and Condition, as well as the performance of Contracts for participation in a Campaign, which means, in particular, that the Influencer cannot make any settlements with the Brand for any services related to participation in a Campaign and/or performance of a Work.
9. The Influencer is required to settle on his or her own and in his or her name any required payments due to authors or organisations representing the Influencer, unless the Brief states otherwise.
10. In the event in connection with the performance of the Work, a Brand grants any non-monetary benefits to the Influencer, i.e. supplies the Influencer with goods, samples or other products, in such case the applicable public and legal fees (taxes and other fees) shall be settled directly by and between the Brand and the Influencer, and the Service Provider shall not be held liable for any such settlements.
11. Payments in favour of the Influencer shall be made by bank transfer to the bank account entered by the Influencer in the Profile or indicated on the invoice issued. The payment day shall be the day when the Service Provider’s bank account is debited with the given amount. The Influencer shall issue a VAT invoice for each Work by the 15th day of the month following the month when the Work was performed.
12. The minimum amount of Compensation to be paid out is PLN 100 (say: one hundred złoty) net. In the event the amount of Compensation referred to in the preceding sentence is lower than PLN 100, the payment term of Compensation shall be postponed until the subsequent settlement period until the minimum amount of Compensation to be paid out is reached.
13. In the event of deletion of the Account for any reason, including as a result of the termination of a Contract for participation in a Campaign, any funds deposited on the Influencer’s Account as at the date of deletion of the Account shall be returned to the bank account number entered in the Profile within 30 days from the date of deletion of the Account.


§ 9
NEWSLETTER

1. Provided that the Site offers such functionality, the User may consent to the receupt of commercial messages including commercial messages sent by email, via checking the relevant option in the Registration Form or at a later date by entering his or her email address in the Newsletter form and clicking the button “Subscribe” (or a respective button). In the event such consent is granted the User shall be sent to the email address provided the Site Newsletter, as well as in the case of a separate consent other commercial messages sent by the Administrator including information about the Administrator, the Site, and information about the products and services of the Administrator or entities collaborating with the Administrator. The Agreement for the provision of the Newsletter electronic service is made for an indefinite period of time.
2. The User may at any time stop receiving said commercial information via checking the relevant box in the Site Account or via communicating the request to unsubscribe from the service to the Administrator.
3. The proper functioning of the Website requires maintaining contact with the Website users in order to regularly inform Users using the Website and sending notifications about campaigns, tasks to be performed, etc. For this purpose, the Administrator may send private messages, emails or SMS to Website Users. Such communication is part of the technical services of the website and does not constitute commercial or marketing information.


§ 10
PERSONAL DATA

1. The processing of personal data of Site Users is done within the scope specified in the provisions of the Personal Data Protection Act dated 10 May 2018 and the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 dated 27 April 2016 on protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
2. The Controller, or entity which decides on how the personal data provided by the User shall be used, including but not limited to the first and last name, email address, telephone number, is Burda Media Polska Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.
4. Detailed information regarding the User's personal data is available at the following address: https://static.burdamedia.pl/InformationClause_Bdigital.pdf


§ 11
COMPLAINTS

1. Complaints regarding in particular the operation of the Site and the manner of provision of Services by the Administrator ought to be filed by email to the address: admin@bdigital.pl or by post to the Administrator's address. A complaint must contain at least the email address or a postal address and a description of what the complaint relates to. In the event the data or information provided in the complaint needs to be supplemented before the processing of the complaint, the User is required to supplement the data within the time and scope specified by the Administrator. Correct complaints will be processed by the Administrator within 14 days from the date of receipt of the complaint at maximum and a reply will be to the email or of the party filing the complaint provided in the complaint, or to the postal address of the party filing the complaint if no email address was provided.
2. The complaints procedure is conducted in compliance with the provisions of the Civil Code dated 27 July 2002 (Dz.U. of 2002, No. 141, Item 1176).
3. The Administrator’s decision regarding the filed complaint is final, which does not preclude the User’s right to pursue claims in litigation.


§ 12
AMICABLE WAYS PROCESSING COMPLAINTS AND PURSUING CLAIMS

1. A User who is not a Consumer has the following, including but not limited to, options of availing himself or herself of amicable ways of processing complaints and pursuing claims:
a) Consumer is entitled to address a permanent arbitration consumer court operating at the Trade Inspectorate’s Office with a request to resolve a dispute arising out of an agreement or contract made with the Administrator;
b) Consumer is entitled to address the Regional Trade Inspectorate Office with a request to institute mediation proceedings to amicably resolve a dispute between the Consumer and Administrator;
c) Consumer may request free assistance in order to resolve a dispute between the Consumer and Administrator, use the free assistance of the regional (municipal) consumers’ advocate or a social organisation whose statutory objectives cover consumer protection (such as the Federation of Consumers, Association of Polish Consumers).
2. Detailed information regarding the options of the Consumer of availing himself or herself of amicable ways of processing complaints and pursuing claims and the principles of accessibility of such procedures is available at the offices and on the websites of the regional (municipal) consumer advocate, social organisations whose statutory objectives cover
consumer protection, Regional Trade Inspectorate Offices and on the websites: http://www.uokik.gov.pl and http://www.rzu.gov.pl.
3. Consumers can access the EU Online Dispute Resolution platform at: http://ec.europa.eu/consumers/odr. The ODR platform is a multi-lingual interactive website set up to offer assistance to consumers and businesses wishing to resolve disputes arising in connection with the conclusion of remote sales agreements or remote agreements for the provision of services.


§ 13
AMENDMENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS

In view of the constant development of IT technologies, legislative changes, including changes related to personal data protection rules and the development of the Site, the Administrator reserves the right to amend these Terms and Conditions. The Administrator shall notify Site Users of each amendment of the Terms and Conditions, including via posting relevant information on the Site landing page which these Terms and Conditions apply to within at least 30 days from the date the amended Terms and Conditions take effect. Use of the Site websites by a User following the amendment of the Terms and Conditions shall be tantamount to granting consent to the amendments. In the event a User does not accept the amendments made to the Terms and Conditions, the User ought to delete his or her Account and/or stop using the Site. The provisions of the existing Terms and Conditions apply to Contracts for participation in a Campaign made before the new Terms and Conditions take effect. An amendment of the Terms and Conditions does not constitute an amendment of the Agreement for the provision of services by electronic means nor the Contractor for participation in a Campaign.

§ 14
FINAL PROVISIONS

1. To matters not regulated in these Terms and Conditions the relevant provisions of the Polish law, including the Civil Code, the Act on the provision of services via electronic means dated 18 July 2002 and other applicable provisions of Polish law shall apply.
2. All disputes with Users who are not Consumers arising in connection with the provision of the Services and/or arising out of these Terms and Conditions shall be resolved by a Polish common court of competent venue for the registered office of the Administrator.
3. The Administrator makes every endeavour to ensure that services provided via the Site are of top-most quality, where the Administrator reserves the right to temporarily suspend the availability of the Site, especially in the event of the necessity of maintenance, service, device replacement, or in connection with the necessity of modernising or expanding the Site.
4. In the event any of the provisions of these Terms and Conditions are lawfully found invalid or ineffective, this shall not affect the validity and effectiveness of the other provisions of the Terms and Conditions. A provision closest to the objectives of the initial aim of the invalid provision and the entire Terms and Regulations shall be used instead.
5. These Terms and Conditions take effect on 14 October 2019.
Appendix no. 1
Personal Data Entrustment Agreement between the Service Provider and the Brand
1. Pursuant to Article 28 Section 3 of the GDPR, the Service Provider entrusts the Brand with the processing of the following personal data of Influencers: first and last name, address for the service of notices, telephone number, email address for the delivery of materials to the Influencer in compliance with § 5 Section 16 of the Terms and Conditions and the Brand agrees to process the personal data in a manner ensuring compliance with the requirements set out in the GDPR, as well as other requirements stipulated in provisions applicable to processing of entrusted data. Taking into account the state of technical knowledge, the cost of implementation and the nature, scope and context and purposes of processing, as well as the risk of violating of rights or freedoms of physical persons of varied probability of occurrence and the weight of the threat, the Brand shall apply the adequate technical and organisational measures to ensure the safety of data corresponding to such risk.
2. Personal data will be processed by the Brand exclusively within the territory of the European Economic Area (EEA).
3. The entrusted personal data will be processed by the Brand over a period necessary to fulfil the obligations resulting from § 5 Section 16 of the Terms and Conditions, unless the law provides for another period.
4. The Brand agrees to:
a) Use the personal data entrusted by the Service Provider exclusively within the scope and for the purposes specified in Section 1 hereinabove, at the documented instruction of the Service Provider, unless the obligation to process the data otherwise is imposed on the Brand by the law;
b) Notify the Service Provider prior to the commencement of processing of the legal obligation resulting in the necessity of processing personal data otherwise than at the documented instruction of the Service Provider, which also applies to the transfer of personal data to a third party or an international organisation, unless the provisions of law prohibit the disclosure of such information in light of a grave public interest;
c) Not perform any activities with further processing of personal data, and in particular not to use the services of another entities in the processing of entrusted data without a prior written consent of the Service Provider and the conclusion of an agreement with such entity on the terms and conditions of analogous nature to the terms and conditions of this Agreement;
d) Require that persons authorised to process personal data keep the professional data and the security measures applied in confidence;
e) Implement the required technical and organisational measures required by the law, ensuring a degree of security of personal data entrusted for processing corresponding to the risk of violation of the rights and freedoms of physical persons especially via the use of devices permitting the anonymization and encoding personal data;
f) Notify the Service Provider of any incidents of violation of the protection of personal data entrusted for processing without undue delay after the Brand learns of such a violation;
g) Assist the Service Provider in the fulfilment of its obligations related to the processing of personal data;
h) After the performance of activities under § 5 Section 16 of the Terms and Conditions, to promptly delete the data and their copies from all electronic data carriers on which they were
recorded by the Brand, unless the provisions of law provide for the storage of such data;
i) Implement measures required by law ensuring the confidentiality, integrity, availability of personal data and the resistance of the systems used to process personal data;
j) Regularly test, measure and evaluate the effectiveness of technical and organisational measures aimed at ensuring the security of personal data processing.
5. The Brand is liable towards the Service Provider for non-performance or improper performance of the provisions of the Agreement. In the event as a result of a violation of this Agreement by the Brand the Service Provider is charged with any financial penalties or fines imposed on the Service Provider, the Service Provider's representatives or employees, the Brand agrees to pay the Service Provider the amount of the penalty or fine paid.
6. The Service Provider is entitled to control the protection measures applied by the Brand to protect the personal data entrusted to it. The Brand is required to make it possible for the Service Provider to carry out such inspection immediately upon request.
7. The Brand agrees to address and respond to any question sent by the Service Provider regarding the processing of personal data entrusted promptly and properly and especially questions regarding the organisation of the protection of personal data and questions regarding requests filed by data subject in terms of the exercise of rights specified in the personal data protection laws.
8. The Parties mutually agree that in the event personal data is sent, the data will be protected during transfer via a public network with cryptographic personal data protection measures.
9. In the event the Service Provider finds it necessary to ensure the utmost protection of personal data of data subjects, the Brand shall assist the Service Provider in the fulfilment of obligations arising out of the generally mandatory provisions of law, including but not limited to, the obligation to notify data subjects of a violation of personal data protection, the evaluation of the consequences to the protection of data and prior consultation and ensuring the security of personal data.
10. The Service Provider is entitled to terminate the Agreement in the event the Brand:
a) Uses the personal data in a manner non-compliant with this Agreement;
b) Entrusts the performance of the subject matter of the Agreement to a third party without the Service Provider's consent;
c) Fails to stop any improper processing of personal data.
11. The Parties agree that in the course of performance of the Agreement they will work closely with each other, notifying each other of any circumstances that will or could affect the performance of the Agreement.
12. The Service Provider is not liable for the obligations of the Brand towards third parties not covered by the Agreement or for the obligations of the Brand towards persons authorised by the Brand to process personal data.
13. The Brand agrees to promptly notify the Service Provider if in its opinion an instruction given to it constitutes a violation of the generally binding provisions of national and European Union law in the scope where such law regulates the issue of personal data protection.