Obowiązek informacyjny dla użytkowników serwisu "Bdigital"

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska 15, tel., +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych: Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: iod@burdamedia.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do świadczenia usług za pomocą serwisu oraz w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, Twoje dane będą przetwarzane tak długo, aż nie zrezygnujesz z korzystania z serwisu.

Po rezygnacji z korzystania z serwisu dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub podatkowych związanych z zawartymi umowami lub w celu obrony przed lub dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po rezygnacji z korzystania z serwisu (okres przedawnienia roszczeń).

Jeżeli chodzi o pomiary statystyczne, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.

W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Pamiętaj - zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jakie prawa Ci przysługują?

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w systemach zautomatyzowanych w wyniku wykonania umowy: prawo do przenoszenia danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora.

W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zawartej umowy.

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.

Prawo sprzeciwu:

Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym lub współpracującym z nami Markom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania. Dane możemy udostępnić także reklamodawcom.

Partnerzy

W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane mogą zostać udostępnione naszym Zaufanym Partnerom. Naszymi Partnerami marketingowymi są różne podmioty, z którymi współpracujemy pośrednio lub bezpośrednio. Partnerzy między innymi przygotowują i dostosowują spersonalizowane treści reklamowe wyświetlane na naszej stronie lub treści informacji marketingowych. Mogą to być:

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.

Information clause for the users of the "Bdigital" Site

Who is the personal data controller?

The controller, or the entity deciding on how your personal data will be processed is BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw 02-674, Marynarska 15, Tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl

To obtain more information on the processing of your personal data:

Write to the personal data protection officer appointed by us: e-mail: iod@burdamedia.pl

What is the purpose and legal basis of the processing of your personal data by Burda?

We process your personal data because this is necessary for the purposes of:

Providing services via the site including contacting you to present campaigns and offer special discounts and rebates;

How long will your personal data be stored for?

Regarding the provision of services via the site and for purposes related to the conclusion and performance of contracts, your personal data will be processed for as long as you continue to use the site.

After you stop using the site, your personal data may still be used, however, only if this is permitted or requited by the law e.g. processing for statistical purposes, settlement of liabilities or taxes related to the contracts made or for the purpose of defending or pursuing claims. In such case, the personal data will be processed only for a term necessary to fulfil such purposes, no longer than 6 years after you stop using the site (statute of limitation for claims).

As regards statistical measurements, your personal data will be processed for this purpose until you object to such processing or until you stop using the services provided by the Controller.

In the event of processing personal data for the purposes of sending commercial messages via electronic means, the data will be processed until the time you withdraw your consent for such processing.

Remember that you can withdraw your consent for the receipt of commercial messages at any time via one of the following options:

The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing of personal data based on the consent prior to its withdrawal.

Do you have to share your personal data with us?

What is the legal basis for the processing of your personal data?

What rights do you have?

We warrant that all of the following rights stipulated in the GDPR will be respected by us:
The right to request from the controller access to personal data and rectification or erasure of personal data or restriction of processing; the right to object to processing and when the data is processed pursuant to your consent: the right to withdraw your consent at any time; the right to file a complaint to a supervisory body. In the event data processing is automated as a result of performance of a contract – the right to data portability.

You can exercise your rights as follows:

To rectify your personal data when you realise that your personal data is incomplete or incorrect.

To request the erasure of personal data: if you object to the processing of your personal data, if it turns out that your personal data is not processed lawfully or when the data ought to be erased for the purpose of fulfilling a legal obligations, when your personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected by the controller.

Regarding the restriction of personal data processing: when you realise that your personal data is incorrect – you can request that the processing of your personal data is restricted until the time we verify the accuracy of the data, as well as when your personal data is processed unlawfully but you will not want to have it erased as you might need it for defending or pursuing claims, alternatively, if you object to the processing of personal data until the time when it is established whether the legitimate interest on our part prevails over the basis for objection.

Regarding requests for data portability: when the processing is performed in an automated way and when the processing of your personal data is performed pursuant of a contract.

If you would like to object to any aspect of the processing of your personal data, please contact us directly.

The right to object:

You have the right to object if your personal data is processed on the basis of legitimate interest or for statistical purposes and it will be justified with your being in an exceptional situation.

Who do we transfer your personal data to?

Your personal data may be transferred to entities processing personal data on instruction of the Controller, including but not limited to, IT service providers, marketing agencies and collaborating
Brands – where such entities shall process your personal data pursuant to an agreement made with the controller and exclusively in compliance with the Controller's instructions.

Pursuant to the applicable law, we can also disclose your personal data to law authorised bodies such as courts, and law enforcement bodies.

Your personal data may also be made available to advertisers.

Partners

In the event you consent to the receipt of commercial messages, your personal data may be disclosed to our Trusted Partners. Our marketing partners are various entities with whom we collaborate directly or indirectly. Among others, Partners develop and adjust personalised advertising content displayed on our website or the content of marketing messages. These include:

Is your personal data processed automatically by us (including profiling)?

Your personal data may be processed in an automated way but will not be profiled and this will not produce any legal consequences for you nor will it essentially affect your situation in this regard.

Transfer of data beyond the European Economic Area

Your personal data may be transferred to countries which are not members of the European Economic Area. Personal data may be transferred, for instance, to Google pursuant to a representation regarding the Privacy Shield in which Google declares compliance with the rules established by the US Department of Commerce as part of the EU-US Privacy Shield Framework and the Swiss-US Privacy Shield Framework governing the collection, use and storage of personal data respectively from European Union member states and Switzerland. Transfer of personal data to other entities will only be done if such entities ensure adequate safeguards and on the condition that effective personal data protection measures are applied.